Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Campos Catering se sídlem Slovanská 111/81, IČ 04922123 DIČ 7608034665 pro dodávky chlazených jídel.

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené termíny následující význam:

„Prodávající“ je Campos Catering se sídlem Slovanská 81/5, IČ 04922123.

„Ceník“ je ceník vydávaný Prodávajícím, kterým jsou určeny ceny jednotlivých druhů Zboží. Ceník je uveřejněn na internetových stránkách Prodávajícího www.vyvarovna.camposcstering.cz.

„Kupní cena“ je cena Zboží, vypočítaná Prodávajícím jako násobek Zboží dodaného Kupujícímu a ceny Zboží určené Ceníkem.

„Kupující“ je fyzická nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu na dodávku Zboží prostřednictvím závazné objednávky.

„Zboží“ jsou produkty Prodávajícího nabízené na internetových stránkách www.vyvarovna.camposcatering.cz.

 1. Prodávající se zavazuje vyrobit Zboží dle objednávky Kupujícího, Zboží Kupujícímu dopravit na své náklady do místa určeného Kupujícím a tam Zboží odevzdat Kupujícímu způsobem uvedeným v odst. 2 tohoto článku.
 2. Řidič rozvážející Zboží předá Zboží Kupujícímu, osobě Kupujícím určené nebo jiné osobě přítomné v místě určeném Kupujícím jako místo dodávky Zboží. Pokud není na místě určeném Kupujícím jako místo dodání Zboží žádná osoba, které by mohlo být Zboží předáno, bude Zboží doručeno bez osobního předání dle předchozí dohody s Kupujícím zanecháním Zboží na určeném místě. V tomto případě se má za to, že Kupující Zboží převzal okamžikem uskutečnění neosobního předání. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu, odcizení nebo znehodnocení Zboží. Okamžikem odevzdání Zboží Kupujícímu přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží. V případě, že toto náhradní místo není dohodnuto a Kupujícího ani nelze telefonicky zastihnout, je Zboží doručeno zpět na provozovnu Prodávajícího, kde si ho Kupující může vyzvednout. Kupující je na tuto skutečnost upozorněn SMS zprávou a nevzniká žádný nárok na slevu na Kupní cenu Zboží. Byl učiněn pokus o dodání Zboží a má se za to, že zboží bylo dodáno.
 3. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o aktuální nabídce Zboží prostřednictvím jídelníčku uveřejněného na internetových stránkách Prodávajícího www.vyvarovna.camposcatering.cz a dále o aktuální ceně Zboží prostřednictvím Ceníku uveřejněného na internetových stránkách Prodávajícího www.vyvarovna.camposcatering.cz.
 4. Prodávající se zavazuje vyrábět Zboží dle platných norem a předpisů ČR s použitím kvalitních a čerstvých surovin.
 5. Zboží je dodáváno v chlazeném stavu. Zboží musí být až do jeho konzumace udržováno v chladu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakost Zboží, pokud po odevzdání Zboží Kupujícímu dojde k porušení skladovacích podmínek.
 6. Zboží musí být spotřebováno do dne uvedeného na štítku. Po otevření je nutné Zboží ihned spotřebovat.
 7. Objednávku Zboží lze provést prostřednictvím objednávkového systému umístěného na internetových stránkách www.vyvarovna.camposcatering.cz, když tato možnost objednání je přístupná pouze Kupujícím s přiděleným přihlašovacím jménem a heslem.
 8. Objednávku Zboží je třeba uskutečnit nejméně 1 pracovní den přede dnem, na který má být Zboží dodáno. Výběr na následující týden je možný od čtvrtka 15 hodin. Online objednávky či změny na čtvrtek a pátek jsou možné vždy 1 den předem do 10:00. V pondělí do 10:00 lze objednat na úterý, středu, čtvrtek, pátek, v úterý do 10:00 lze objednat na středu, čtvrtek a pátek, ve středu do 10:00 lze objednat na čtvrtek, pátek, ve čtvrtek do 10:00 lze objednat na pátek. Každá učiněná objednávka je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy.
 9. Po registraci Kupujícího na www stránkách Prodávajícího je Kupujícímu přiděleno přihlašovací jméno a heslo ke vstupu do objednávkového systému. Kupující je oprávněn si heslo změnit.
 10. Každý Kupující, kterému je přiděleno přihlašovací jméno a heslo, si může nadále spravovat své stávající objednávky či provést novou objednávku prostřednictvím objednávkového systému na stránkách www.camposcateringcz. Po provedení objednávky je objednávkovým systémem do 60 minut automaticky vygenerováno potvrzení o tom, že objednávka byla provedena a že byla akceptována Prodávajícím, a toto potvrzení je Kupujícímu zasláno na email zadaný při registraci Kupujícím. Tímto okamžikem je uzavřena kupní smlouva.
 11. Změnu objednávky Zboží či zrušení objednávky Zboží je možno provést 1 den před dodáním Zboží prostřednictvím tel.602105039 / 606140437, nebo mailem vyskov@camposcatering.cz a to v časech popsaných v bodě 8 těchto podmínek.
 12. Kupující se zavazuje objednané Zboží v místě jím určeném od Prodávajícího převzít, a to i způsobem určeným v čl. 2 těchto podmínek, a uhradit Prodávajícímu za toto Zboží řádně a včas Kupní cenu.
 13. Prodávající vyúčtuje Kupní cenu Kupujícímu fakturou. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu Kupujícímu jednou týdně a zašle Kupujícímu fakturu e-mailem.
 14. Kupující uhradí Prodávajícímu Kupní cenu na základě vystavené faktury v hotovosti rozvážejícímu řidiči nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího pod variabilním symbolem určeným ve faktuře.
 15. V případě platby Kupní ceny v hotovosti rozvážejícímu řidiči, předá řidič doklad Kupujícímu na přijatou částku Kupní ceny s uvedením období, za které Kupující Kupní cenu uhradil.
 16. V případě platby Kupní ceny bezhotovostním převodem se Kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na bankovní účet Prodávajícího.
 17. V případě prodlení s úhradou Kupní ceny může Prodávající požadovat po Kupujícím zaplacení úroku z prodlení.
 18. V případě prodlení s úhradou Kupní ceny může Prodávající odmítnout dodávku objednaného Zboží až do úplné úhrady Kupní ceny za předchozí dodávky Zboží.
 19. Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemná práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ust. § 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 20. Kupující a Prodávající shodně uvádějí, že tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Kupující prohlašuje, že je mu znění těchto Všeobecných obchodních podmínek známo a že je jejich obsah jasný a srozumitelný.
 21. Prodávající zpracovává jen osobní údaje Kupujícího nezbytné pro účely přípravy anebo realizace uzavřené Kupní smlouvy, případně pro ochranu práv Prodávajícího; ostatní osobní údaje pak případně na základě svobodného souhlasu Kupujícího uděleného v průběhu vzájemného kontaktu a kdykoli odvolatelného.
 22. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z uzavřených kupních smluv je Česká obchodní inspekce. Více informací naleznete na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 4.12. 2020.

Objednat po telefonu

Před tím než telefonicky objednáte zkuste vyzkoušet náš objednávací systém. Byl navržen pro usnadnění a zpříjemnění Vašeho objednávacího procesu.

602 105 039
606 140 437